Privacy Protocol

Springflower Stables c.v., gevestigd aan Hulteneindsestraat 40, 5125 NH te Hulten, hierna te noemen: de “Stal”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze Privacy Statement. De Stal respecteert de privacy van de persoonlijke informatie die u – de klant of bezoeker – aan ons verschaft en wij zullen er alles aan doen deze te waarborgen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten

De Stal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten die bij ons met een eigen paard/pony in pensionstalling staan:

 • Voor- en achternaam en evt. tussenvoegsel;
 • Adresgegevens
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer (IBAN) bij incasso;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens paard;

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De Stal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van de (pensionstallings)overeenkomst;
 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Om contact met u op te nemen indien er iets met uw paard/pony aan de hand is (zoals dierenarts);
 • Om u te informeren (via mail, post of whatsapp) over onze evenementen en/of ander nieuws over onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze medewerkers

De Stal verwerkt persoonsgegevens van medewerkers ten behoeve van het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze medewerkers die een arbeidsovereenkomst met ons hebben:

 • Voor- en achternaam en evt. tussenvoegsel;
 • Adresgegevens;E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens;

Bewaren van persoonsgegevens

De Stal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, gedurende de looptijd van de pensionstallingovereenkomst voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist (alleen de financiële administratie voor minimaal 7 jaar.

Beveiligen persoonsgegevens

De Stal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd. De Stal neemt zo nodig passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@springflowerstables.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (= machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Stal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek. De Stal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen privacy statement

De Stal houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement (die voorzien is van een datum) geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Bij vragen en/of opmerkingen over deze privacy statement, vernemen wij graag van u. U kunt met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:
Springflower Stables c.v. - Hulteneindsestraat 40 – 5125 NH Hulten – Tel. +31 (0) 6 19 32 45 47.
Website: www.springflowerstables.nl  E-mailadres: info@springflowerstables.nl