Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Springflower Stables
Hulteneindsestraat 40
5125 NH Hulten

Hierna te noemen: de Stal.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. De klant: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik van de stal en/of faciliteiten wenst te maken en waar de Stal een overeenkomst mee aangaat.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stal en de klant, inclusief algemene voorwaarden, huisregels en privacy statement.
3. Paard: paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.
4. Annulering: de schriftelijke mededeling van de klant aan de Stal, dat van één of meer overeengekomen diensten geen of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt; of de schriftelijke mededeling van de Stal aan de klant dat één of meer overeengekomen diensten niet of slechts gedeeltelijk verstrekt zullen worden.
5. Huisregels: huis- en gedragsregels die op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming zijn opgehangen en/of op andere wijze zijn verstrekt.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Stal en de klant waarop de Stal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Stal, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm, tenzij de Stal om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Een aanbod of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, evenals een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant.
3. De Stal is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen tien dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. De Stal kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de Stal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Stal anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Stal niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod. Dit aanbod bevat de prijs die is overeengekomen voor de dienst of aan- of verkoop van een paard.
2. Zolang de klant de overeenkomst niet heeft getekend, is hij niet gerechtigd gebruik te maken van de stal en haar faciliteiten.
3. De overeenkomsten worden in principe voor onbepaalde tijd aangegaan zoals in de betreffende overeenkomst vermeld, tenzij anders overeengekomen.
4. Onderdeel van de overeenkomst zijn de volgende documenten:
a. Huisregels, met daarin tevens gedragsregels;
b. Privacy statement;
c. Algemene Voorwaarden.
5. Voornoemde documenten worden beschikbaar gesteld op de website van de Stal en kunnen aldaar kosteloos geraadpleegd worden. Op verzoek wordt tevens een fysiek exemplaar kosteloos verstrekt.

Artikel 5 Prijs en prijswijziging

1. De Stal hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de Stal wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
2. De Stal heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt één maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt.
3. De Stal heeft het recht om de kosten van het gebruik van de stal en bijbehorende faciliteiten te verhogen, indien de grondstofprijzen, stijging van lonen en/of sociale lasten daartoe aanleiding geven, mits de verhoging tijdig, dat wil zeggen één maand van te voren, zijn bekendgemaakt door de Stal.
4. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging zoals hiervoor in lid 2 en 3 opgenomen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
5. Wijzigingen in het Btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Artikel 6 Betaling en waarborgsom

1. Betaling in Euro’s dient te geschieden contant, dan wel via automatische incasso, dan wel vooraf middels overschrijving op een door de Stal aan te geven bankrekeningnummer.
2. Indien betaling geschiedt bij automatische incasso en betaling achterwege blijft door een negatief banksaldo of stornering, is de Stal gerechtigd tot driemaal toe een herhalingsincasso te doen uitgaan.
3. Indien betaling niet middels automatische incasso plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting en/of verrekening, op een door de Stal aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Dit termijn van 14 dagen is een fatale termijn.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De Stal kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij de Stal deponeert ter zekerheid voor de nakoming van kortdurende overeenkomsten dan wel overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd.
6. De Stal mag zich verhalen op de waarborgsom ter zake van al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door de Stal aan de klant te worden terugbetaald.
7. Indien de klant één of meer (tegen)vorderingen op de Stal heeft dan wel beweerd te hebben, uit welke hoofde dan ook, dan ziet de klant af van het recht en/of de bevoegdheid tot verrekening en opschorting, alsmede wordt hierbij dat recht en/of die bevoegdheid tot verrekening en opschorting voor de klant uitgesloten. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert.


Artikel 7 Verzuim en incassokosten

1. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De klant komt in verzuim door het enkele feit van niet tijdige betaling conform de overeenkomst.
3. Ingeval van het uitblijven van een tijdige betaling en ingeval van verzuim is de klant, zonder verdere sommatie of ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd en verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag aan de Stal. Dit met een minimum van € 50,00.
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,00.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de Stal en de verplichtingen van de klant jegens de Stal onmiddellijk opeisbaar.
6. De Stal heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Stal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Stal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten

1. Wanneer een van de partijen een verplichting uit de overeenkomst, algemene voorwaarden of huisregels niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de overeenkomst of een specifiek daartegenover staande verplichting op te schorten.
2. De Stal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) de klant een verplichting uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst de Stal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant verplichtingen niet zal nakomen;
c) de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
3. De Stal heeft het recht van retentie, wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting.

Artikel 9 Beëindiging overeenkomst

1. De Stal is bevoegd de overeenkomst voor bepaalde tijd te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. De Stal kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk:
a) de Stal wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft;
b) de Stal ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen;
c) om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet langer van de Stal kan worden gevergd;
3. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de Stal iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per e-mail of post ontbinden indien:
a) de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwingen, zodanige overlast bezorgen aan de Stal of aan mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van de Stal, naar beoordeling van de Stal, worden aangetast;
b) de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de huisregels, ondanks voorafgaande waarschuwingen niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de Stal niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
c) indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere mensen en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk in een quarantaine box geplaatst wordt, dan wel zodanig gestald dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening en risico van de klant en zullen aan de klant in rekening worden gebracht.
Een en ander zonder dat de Stal in dat geval gehouden is tot vergoeding van schade en/of kosten aan de klant.
4. De klant blijft gehouden de overeengekomen prijs over de al ingegane en nog resterende periode te betalen.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd zijn de vorderingen van de Stal op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien de Stal de nakoming van een verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4. De Stal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Ontruiming

Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van de Stal te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen en de gebruikte ruimten en/of stallen en/of faciliteiten schoon en ontruimd op te leveren. Voor zover de klant daartoe niet overgaat, zal de Stal daartoe overgaan op kosten van de klant en zullen die kosten aan de klant worden doorberekend. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend.  

Artikel 11 Annulering door de klant

1. De klant heeft niet het recht noch de bevoegdheid de overeenkomst met de Stal te annuleren, met uitzondering van en alleen ten aanzien van (het gedeelte van) de overeenkomst ofwel afspraken met betrekking tot dienstverlening in de vorm van het geven van paardrijlessen. Mocht de klant hiervan gebruikmaken, dan ziet de annulering alleen op het gedeelte van de paardrijlessen en blijft het overige van de overeenkomst en afspraken tussen partijen onverminderd in stand en dus van kracht.
2. Bij annulering van paardrijlessen wordt verder volgens onderstaande staffel kosten in rekening gebracht en raakt de klant de volgende annuleringskosten verschuldigd aan de Stal:
a) wanneer de klant tot drie dagen vóór aanvang van de les, de les annuleert is de klant 75% van de kosten van de les verschuldigd als zijnde annuleringskosten;
b) wanneer de klant tot één week vóór aanvang van de les, de les annuleert is de klant 50% van de kosten van de les verschuldigd als zijnde annuleringskosten.
c) wanneer de klant tot drie weken vóór aanvang van de les, de les annuleert is de klant 25% van de kosten van de les verschuldigd als zijnde annuleringskosten.

Artikel 12 Annulering door de Stal

1. Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door de Stal aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
2. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft de Stal het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
3. De Stal heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoedingen gehouden te zijn – een  overeenkomst betreffende een groepsactiviteiten te annuleren in geval van ziekte of overmacht.

Artikel 13 Gedragsregels en reglement

1. De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de Stal gestelde huisregels, waarin tevens gedragsregels zijn opgenomen, na te leven.
2. De Stal zal bij het aangaan van een overeenkomst de huisregels overhandigen.
3. De Stal is gerechtigd de huisregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekend gemaakt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Stal

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is de Stal niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de Stal aangeboden producten.
2. De Stal is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de Stal.
3. De Stal is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de Stal, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de Stal dient te worden betracht.
4. De Stal is niet aansprakelijk voor schade die aan het paard/pony wordt aangebracht, tenzij er sprake is van schade zoals beschreven in lid 3 van dit artikel.
5. De Stal is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de Stal.
6. De Stal is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
7. De aansprakelijkheid van de Stal voor alle directe kosten en schade, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de Stal zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
5. De Stal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Het betreden en het gebruik van het terrein/opstallen is geheel op eigen risico.

Artikel 15 Aansprakelijkheid klant en verzekering

1. De klant is jegens de Stal aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na) laten van hemzelf, zijn/haar eigen gedragingen, zijn gezinsleden en zijn dieren.
2. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard/pony, welke op het bedrijf van de Stal verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van de Stal verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De klant vrijwaart de stal voor alle schade die het paard veroorzaakt en/of toebrengt aan derden.
2. De klant vrijwaart de Stal voor alle schade (inclusief doch niet gelimiteerd tot kosten en boetes), die de Stal lijdt als gevolg van niet-naleving door de klant van vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden. De klant zal zich ervoor inspannen en alle benodigde handelingen verrichten om aan voornoemde wet- en regelgeving te voldoen en, indien er sprake zou zijn van een schending van deze wet- en regelgeving, om eventuele daarmee gepaard gaande kosten en schade voor de stal te beperken.
3. De klant vrijwaart de Stal voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. Indien de klant aan de Stal informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de Stal zich de rechten en bevoegdheden voor, die de Stal toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Stal tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de Stal, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door de Stal eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc. zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Stal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. De Stal behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Accommodatie

1. De Stal is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.
2. De Stal is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Stal gerechtigd om een reservering door een klant als vervallen te beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij de Stal heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (annulering).
4. De Stal is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere accommodatie, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
5. De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van de Stal betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoefde van andere overeenkomsten. De klant heeft, indien de Stal zich uitgaven bespaart door op basis van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal de Stal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 19 Paarden

1. Paarden worden alleen in overleg met de Stal geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard te vervangen, zonder voorafgaand schriftelijk bekendmaking en overleg met de Stal.
2. Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ontwormd, ingeënt en vrij van besmettelijke ziektes. Het paard dient aantoonbaar minimaal één maand voor aankomst en verblijf geënt te zijn. Meenemen en verstrekken van een geldig inentingsbewijs is verplicht.
3. Mocht blijken dat het paard een besmettelijke ziekte heeft, of niet tijdig geënt is, heeft de Stal het recht om het verblijf te weigeren/beëindigen.
4. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de Stal, kunnen er om gezondheid technische redenen door de Stal voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van de Stal.
5. De klant is gehouden om toezicht te houden op het paard en regelmatig het paard te controleren op ziektes, gezondheid en algemene welzijn. Regelmatig is minimaal één keer per week.

Artikel 20 Dierenarts en hoefsmid

1. Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant.
2. In situaties van nood is de Stal zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is de Stal bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van de Stal.
3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn voor rekening en risico van de klant. Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de Stal aan de klant doorberekend, echter bij voorkeur rechtstreeks door de dierenarts aan de klant.
4. De Stal zal zorgdragen voor de hoefverzorging indien de klant dat niet tijdig doet in naam en opdracht van de klant. De kosten daarvan zullen rechtstreeks door de hoefsmid aan de klant worden gefactureerd. De klant is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de hoefverzorging, zij is immers de eigenaar. De Stal zal ingrijpen als de hoef, naar het oordeel van de Stal, te lang geworden is. In de regel zal er tussen de 6 en 8 weken een hoefsmid moeten komen.

Artikel 21 Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

1. Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met de Stal en op de plaats die de Stal daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van de Stal.
2. De Stal heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van de Stal, een vergoeding te vragen, welke vergoeding de klant alsdan verplicht is te betalen aan de Stal.
3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van de Stal verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor een verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijken.
4. Honden dienen niet in de auto van klanten te worden achtergelaten op het terrein van de Stal en dienen te allen tijde aangelijnd te worden. De klant vrijwaart de Stal voor schade aan zijn vervoersmiddelen door de honden van de Stal.
5. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op de accommodatie van de Stal zal verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.
6. Alsmede dient klant, met betrekking tot zijn paard dat op de accommodatie van de Stal verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Artikel 22 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Stal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Stal niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Stal worden daaronder begrepen.
3. De Stal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Stal zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige aanspraak op of een verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover de Stal ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Stal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 23 Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij de Stal en wel binnen uiterlijk acht dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.
3. Alle vorderingsrechten en daaraan verbonden bevoegdheden, daaronder doch niet uitsluitend begrepen rechtsacties of rechtsvorderingen, van de klant jegens de Stal, ter zake van enige schadevergoeding en/of wegens enige tekortkoming, vervallen in ieder geval één jaar na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de Stal aansprakelijk is.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de klant jegens de Stal en de door de Stal bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 24 Registratie paarden RVO

1. De Stal registreert de paarden die op zijn terrein verblijven.
2. Indien het paard van de klant om welke reden en voor welke duur dan ook bij de stal wordt geplaatst, dan zal het originele paardenpaspoort van dit paard voorafgaand aan de plaatsing door of namens de klant aan de stal worden overhandigd en door deze voor de klant worden gehouden gedurende de periode dat het paard bij de stal is geplaatst. Bij de afgifte van het paardenpaspoort aan de stal zal door de stal een schriftelijke verklaring van ontvangst aan de klant worden afgegeven.
3. De klant zorgt er voorts voor, dat:
a) het originele paardenpaspoort (dus niet slechts kopie daarvan) te allen tijde bij het paard van de klant aanwezig is;
b) het paard van de klant is voorzien van een chip (transponder);
c) het paard is geregistreerd in een daarvoor bestemde database, zulks overeenkomstig vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden.

Artikel 25 Overige

1. Het is de klant te allen tijde verboden zich negatief uit te laten over de Stal. De klant dient ervoor te waken dat de eer en goede naam van de Stal niet wordt beschadigd.
2. De ongeldigheid of vernietiging van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
3. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig dan wel wordt deze vernietigd, dan zijn partijen verplicht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige of vernietigde bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
4. Voor zover bepalingen uit deze algemene voorwaarden tegenstrijdig zijn met die van de overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 26 Rechtskeuze en forum

1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan uitsluitend het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen de Stal en de klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Stal. Niettemin heeft de Stal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.